×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ: સમાજ કલ્યાણ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ: નં. ૨૧૭,સમાજ કલ્યાણ શાખા,જિલ્લા પંચાયત ભવન-મોરબી,શોભેશ્વર રોડ,સો ઓરડી વિસ્તાર,મોરબી-૨
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી: શ્રી એ.એમ.છાસિયા-જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
  • ફોન નં : ૦૨૮૨૨ ૨૯૯૧૨૪
  • ફેકસ નં : -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં.નં.

અધિકારી/કર્મચારીનું નામ

હોદ્દો

ફોન નંબર

ફેક્સ નં.

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેઇલ

શ્રી એ.એમ.છાસિયા

જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી

૦૨૮૨૨ ૨૯૯૧૨૪

-----------------

૯૦૩૩૬ ૪૭૯૦૦

swoddomorbi@gmail.com

શ્રી જે.આર.માંડવીયા

સમાજ કલ્યાણ નિરિક્ષક

૦૨૮૨૨ ૨૯૯૧૨૪

-----------------

૯૫૭૪૨ ૫૭૯૮૧

swoddomorbi@gmail.com

શ્રીમતિ એમ.ડી.પરમાર

જુનીયર ક્લાર્ક

૦૨૮૨૨ ૨૯૯૧૨૪

-----------------

૯૬૨૪૮ ૦૦૯૪૬

swoddomorbi@gmail.com