×

સંપર્ક માહીતી

શાખાનું નામ: મહેસુલ શાખા

શાખાનું સરનામુ: રૂમ નં. ૧૧૪ , સો - ઓરડી , જિલ્લા પંચાયત - મોરબી

મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી: નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી - મહેસુલ

ફોન નં: ૦૨૮૨૨- ૨૯૯૧૦૦

ફેકસ નં: -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. અધિકારીશ્રી / કર્મચારીનું  નામ હોદો ફોન નંબર  ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
1 શ્રી આઈ.જી.ગોહિલ  નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી  ૦૨૮૨૨-૨૯૯૧૦૦ --- 9978448950 dyddo.morvi@gmail.com
2 શ્રી પી.એસ.ડાંગર  ચિટનીશ - કમ - તાલુકા વિકાસ અધિકારી (જમીન - દબાણ) ૦૨૮૨૨-૨૯૯૧૦૦ --- 7990052293 dyddo.morvi@gmail.com
3 શ્રી પી.કે.ગૌસ્વામી  નાયબ ચિટનીશ  ૦૨૮૨૨-૨૯૯૧૦૦ --- 8460071521 dyddo.morvi@gmail.com
4 શ્રી ડી.આર.રામાવત સિનીયર કલાર્ક  ૦૨૮૨૨-૨૯૯૧૦૦ --- 9638967313 dyddo.morvi@gmail.com