×
આઈ.સી.ડી.એસ. શાખા

સંપર્ક માહીતી

શાખાનું નામ: આઈ.સી.ડી.એસ. શાખા

શાખાનું સરનામુ: આઈ.સી.ડી.એસ. શાખા, રૂમ નં.-૨૫૧,જિલ્લા પંચાયત ભવન,મોરબી

મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી: શ્રી ભાવનાબેન એમ.ચારોલા

ફોન નં: (૦૨૮૨૨) ૨૯૯૧૨૦

મો.નં: ૯૪૨૮૨૬૦૧૬૪

ફેકસ નં: -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. અધિકારીશ્રી / કર્મચારીનું  નામ હોદો ફોન નંબર  ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
1 શ્રી ભાવનાબેન એમ.ચારોલા જિલ્લા પ્રોગ્રામ ઓફિસર I/C 9428260164 icds.morbi@gmail.com
2 મયુરભાઇ જી.સોલંકી કચેરી અધિક્ષક 9825331847 icds.morbi@gmail.com
3 ઉર્વેશભાઈ આઈ.પરાસરા આંકડા મદદનીશ 7600142089 icds.morbi@gmail.com
4 સરસ્વતીબેન એસ.સબાપરા પ્રોગ્રામ આસિસ્ટન્ટ 6359923898 icds.morbi@gmail.com
5 પુજાબેન એ.ઝાટકીયા પ્રોગ્રામ આસિસ્ટન્ટ 9428954550 icds.morbi@gmail.com
6  કાનજીભાઇ એચ.પરમાર હિશાબનીશ ૯૦૩૩૭૧૦૭૨૬ icds.morbi@gmail.com
7  અશ્વિનભાઈ બી.થુલેટીયા  જુનિયર ક્લાર્ક ૬૩૫૫૦૨૨૩૬૪ icds.morbi@gmail.com
8 જયદિપભાઈ એન.સિધ્ધપુરા ડીસ્ટ્રીક્ટ આધાર કન્સલ્ટન્ટ (UID) ૭૯૯૦૧૩૮૦૨૧ icds.morbi@gmail.com
9 અશોકભાઇ પી.કોઠરિયા  ડીસ્ટ્રીક્ટ કોર્ડીનેટર (NNM) ૭૬૯૮૫૨૩૭૧૦ icds.morbi@gmail.com
10 કિરણકુમાર એન.પરમાર ડીસ્ટ્રીક્ટ પ્રોજેક્ટ આસિસ્ટન્ટ (NNM) ૯૬૦૧૫૩૬૫૮૮ icds.morbi@gmail.com
11 વિશાલભાઈ એમ.પંજવાણી ડીસ્ટ્રીક્ટ પુર્ણા કન્સલ્ટન્ટ (પૂર્ણા યોજના) ૯૬૮૭૫૨૭૩૮૦ icds.morbi@gmail.com
12 રમેશભાઈ જે.ધોરિયા  ડીસ્ટ્રીક્ટ પ્રિ-સ્કુલ  એજ્યુકેશન  ઈન્સ્ટકટર (પા-પા પગલી યોજના) ૯૮૭૯૪ ૯૧૫૮૨  icds.morbi@gmail.com
13 કિશોરભાઈ એલ.મિયાત્રા પટ્ટાવાળા  ૯૫૧૨૫૮૪૭૧૯ icds.morbi@gmail.com