×

સં૫કૅની માહિતી

  • શાખાનું નામ:  શિક્ષણ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ :  જિલ્લા પંચાયત મોરબી રૂમ નં.૧૨૫ થી ૧૨૯ અને ૧૪૬
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી :  શ્રી પી.વી.અંબારીયા
  • ફોન નં  : 02822 299106

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. અધિકારીશ્રી / કર્મચારીનું  નામ હોદો ફોન નંબર  ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ રિમાર્ક્સ
1 શ્રી પી.વી.અંબારીયા જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી 02822 299106 9879784033 dpeomorbi@gmail.com
2 શ્રી ડી.આર. ગરચર નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી 02822 299106 9427600008 dpeomorbi@gmail.com
3 શ્રી જે.કે.જાડેજા હિસાબી અધિકારી 02822 299106 8469796969 dpeomorbi@gmail.com
4 શ્રી જગદીશભાઈ એમ. ચાવડા સિનિયર ક્લાર્ક (વહિવટ) 02822 299106 9157176794 dpeomorbi@gmail.com
5 શ્રી મિલનભાઈ પી. વીડજા સિનિયર ક્લાર્ક (હિસાબી) 02822 299106 9033700602 dpeomorbi@gmail.com કામગીરી ફેરફારથી તા.પં.કચેરી-ટંકારા ખાતે કામગીરી કરે છે.