×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ: હિસાબી શાખા, જીલ્લા પંચાયત કચેરી-મોરબી

શાખાનું સરનામુ: જિલ્લા પંચાયત ભવન,રૂમ નં-૧૦૧,પ્રથમ માળ,સાભેશ્વર રોડ, સો ઓરડી,મોરબી-૨

મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી: હિસાબી અધિકારી શ્રી

ફોન નં: ૦૨૮૨૨-૨૯૯૧૦૭

ફેકસ નં: -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. અધિકારીશ્રી / કર્મચારીનું  નામ હોદો ફોન નંબર  ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
1 શ્રી સાવન જે.રાજ૫રા હિસાબી અધિકારી 299107   ૯૬૨૪૫ ૦૨૩૦૫ aoddomor@gmail.com 
2 જાડેજા શક્તિસિંહ રણજીતસિંહ  વિભાગીય હિસાબનીશ  299107   ૯૯૧૩૩ ૦૦૪૦૩ aoddomor@gmail.com 
3 શ્રી એ.એમ.ગઢવી હિસાબનીશ  299107   ૮૦૦૦૦ ૮૪૮૮૦ aoddomor@gmail.com 
4 શ્રી કે.એસ.ગંગારામાણી ના.ચિટનીશ  299107   ૯૮૨૪૫ ૨૩૪૨૫ aoddomor@gmail.com 
5 શ્રી બ્રીજેશ ડી.કાનગડ સિ.કર્લાક  299107   ૯૫૩૭૬ ૬૬૫૬૫ aoddomor@gmail.com 
6 શ્રી પાયલબેન.જી.બાલસરા સિ.કર્લાક  299107   ૯૩૨૭૯ ૫૨૮૫૮ aoddomor@gmail.com 
7 શ્રી સાગર.બી.બાલાસરા જુ.કર્લાક  299107   ૬૩૫૩૮ ૧૪૭૧૭ aoddomor@gmail.com 
8 શ્રી જીજ્ઞનેશ ડી.કાચરોલા  ૫ટાવાળા  299107   ૯૮૯૮૫ ૭૧૪૧૭ aoddomor@gmail.com 
9 શ્રી એકતાબેન  આઉટસોર્સ ૫ટાવાળા  299107   ૮૪૨૭૪ ૧૦૩૦૭ aoddomor@gmail.com