×

સં૫કૅની માહિતી

  • શાખાનું નામ : પશુપાલન શાખા
  • શાખાનું સરનામુ : પશુપાલન શાખા, સૌ-ઓરડી વિસ્તાર, શોભેશ્વર રોડ, જિલ્લા પંચાયત ભવન, મોરબી-૨
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી : ડો એન જે ફડદુ
  • ફોન નં : ૦૨૮૨૨ ૨૯૯૧૧૦
  • ફેકસ નં : -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. અધિકારીશ્રી / કર્મચારીનું  નામ હોદો ફોન નંબર  ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
1 ડો એન જે ફડદુ  ઇ/ચા નાયબ પશુપાલન નિયામક  ૦૨૮૨૨ ૨૯૯૧૧૦ - 9825142180 dahomorbi@gmail.com
2 ડી એમ ભોરણીયા  પશુધન નિરીક્ષક  ૦૨૮૨૨ ૨૯૯૧૧૦ - 9825313955 dahomorbi@gmail.com
3 એફ એચ બાદી  આંકડા મદદનીશ  ૦૨૮૨૨ ૨૯૯૧૧૦ - 9924347441 dahomorbi@gmail.com
4 એ જે ગુઢડા જુનિયર ક્લાર્ક  ૦૨૮૨૨ ૨૯૯૧૧૦ - 8238187171 dahomorbi@gmail.com
5 ડી કે જોષી  પટ્ટાવાળા  ૦૨૮૨૨ ૨૯૯૧૧૦ - 9974959754 dahomorbi@gmail.com